S-a extins lista erorilor financiar-contabile pentru care se pot face corecții

rrori

 

 

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului MFP nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

Prin acest ordin a fost extinsă lista erorilor constatate, pentru care se pot face corecţii prin depunerea unui nou set de documente, cu două noi situaţii, şi anume :

 

– completarea eronată a codului unic de înregistrare al unităţii raportoare

– completarea eronată a indicatorilor raportaţi prin formularul Bilanţ/Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte, etc) şi acest aspect este cuprins in declaraţia pe propria răspundere privind erorile constatate.

 

În acest moment, sunt considerate erori din situațiile financiar contabile, ce pot fi corectate, următoarele:

– codul unic de înregistrare al entităţii raportoare;

– indicatori raportați prin formularul “Bilanţ”/”Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii”, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte etc.) şi acest aspect este cuprins în declaraţia pe propria răspundere de la pct. 6;

– denumirea entităţii raportoare;

– activitatea CAEN (denumire clasă CAEN şi/sau cod CAEN);

– forma de proprietate;

– numărului de salariaţi şi/sau a altor indicatori raportaţi prin formularul “Date informative”.

 

Constituie, de asemenea, obiectul corectării şi situaţiile determinate de următoarele tipuri de erori:

– transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declaraţie de inactivitate, precum şi transmiterea electronică a declaraţiei de inactivitate în loc de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale;

– transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistenţă, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declaraţia pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).

 

În cazul corectării unor erori, menţionate în procedura de la OPANAF nr. 450/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registraturile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.

 

Surse: avocatnet.ro, profit.ro, legestart.ro

bannerT