Declararea veniturilor din activităţi agricole, impuse pe bază de norme de venit

teren-agricol-impozit-2017

 

Data de 25 mai 2017 este termenul limită de depunere a formularului 221 – Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit – pentru anul în curs – 2017. Prin venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole se înţelege, potrivit prevederilor art.103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole menţionate anterior, sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară aceste activităţi, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică. În acest caz, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

Formularul 221 nu se depune de persoanele care îşi desfăşoară activitatea individual şi obţin venituri din activităţi agricole în limitele de suprafaţă de teren/număr de capete animale/număr de familii de albine prevăzute mai jos:

 • Cereale – până la 2 ha
 • Plante oleaginoase – până la 2 ha
 • Cartof – până la 2 ha
 • Sfeclă de zahăr – până la 2 ha
 • Tutun – până la 1 ha
 • Hamei pe rod – până la 2 ha
 • Legume în câmp – până la 0,5 ha
 • Legume în spaţii protejate – până la 0,2 ha
 • Leguminoase pentru boabe – până la 1,5 ha
 • Pomi pe rod – până la 1,5 ha
 • Vie pe rod – până la 1 ha
 • Arbuşti fructiferi – până la 1 ha
 • Flori şi plante ornamentale – până la 0,3 ha

Animale (nr. capete/nr. familii de albine):

 • Vaci – până la 2
 • Bivoliţe – până la 2
 • Oi – până la 50
 • Capre – până la 25
 • Porci pentru îngrăşat – până la 6
 • Albine – până la 75 de familii
 • Păsări de curte – până la 100.

Declaraţia 221 se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul, persoană fizică română îşi are domiciliul fiscal, în format hârtie sau prin poştă, cu confirmare de primire. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică declaraţia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală.

Plata impozitului anual, stabilit conform deciziei de impunere anuală, se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

– 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv

– 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv

Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.

Nedepunerea declaraţiei în termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Pentru veniturile obţinute din desfăşurarea activităţilor agricole impuse pe bază de norme anuale de venit, persoanele fizice respective datorează şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, a cărei bază lunară de calcul, este, potrivit prevederilor art.172 din Codul fiscal, valoarea anuală a normei de venit, determinată raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat activitatea.  Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este stabilită prin decizia de impunere anuală și se plătește odată cu impozitul, in cele două rate menționate mai sus.

Această modalitate de impozitare vizează agricultorii persoane fizice, impozitul pentru persoanele juridice rămânând neschimbat.

Formularul 221 poate fi descărcat de pe site-ul ANAF: Formular 221

 

Surse: avocatnet.roagrointel.roanaf.ro

bannerT