Cum se obține semnătura electronică extinsă

semnatura

 

Din ianuarie 2018, următoarele declaraţii fiscale se transmit obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

 • Formular 100 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • Formular 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • Formular 120 – “Decont privind accizele”;
 • Formular 205 – “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”;
 • Formular 207 – “Declaraţie informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”;
 • Formular 208 – “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”;
 • Formular 300 – “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
 • Formular 301 – “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”,;
 • Formular 307 – “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
 • Formular 311 – “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
 • Formular 390 VIES – “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”;
 • Formular 394 – “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”;
 • Formular 710 – “Declaraţie rectificativă”.

Una dintre variantele pentru transmiterea declarațiilor fiscale pe internet o reprezintă deținerea unei semnături electronice. Semnătura electronică extinsă este creată cu ajutorul unui certificat digital calificat, obținut de la un furnizor de servicii de certificare în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și reprezintă modalitatea prin care se asigură autenticitatea și integritatea datelor în forma electronică.

Potrivit legislației în vigoare, semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. este legată în mod unic de semnatar;
 2. asigură identificarea semnatarului;
 3. este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 4. este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

 

Certificatul digital se poate obține de la unul dintre furnizorii care oferă astfel de servicii, ce sunt înscriși în Registrul furnizorilor de servicii de certificareAstfel, documentele semnate electronic au aceeași valoare legală ca documentele semnate în format hârtie, iar pentru a asigura autenticitatea acestora sunt utilizate două elemente de securitate, respectiv token-ul și codul PIN al acestuia. Certificatul digital permite semnarea oricărui tip de document electronic, de la contracte, facturi fiscale, declarații fiscale la raportări și bilanțuri contabile.

Pentru siguranța transmiterii datelor, potrivit Fiscului, certificatul digital calificat trebuie să fie confirmat de cel care l-a eliberat. În acest sens, contribuabilii trebuie să descarce un document de confirmare de pe portalul ANAF, să îl completeze și să aplice semnătura digitală în căsuța “Semnătură utilizator”.

În continuare, fișierul trebuie trimis prin e-mail la firma care l-a eliberat, care verifică datele din document și aplică semnătura electronică în căsuța “Semnătură autoritate de certificare”, după care înapoiază pe adresa de e-mail a solicitantului documentul astfel confirmat.

Cu acest document, contribuabilii se pot înregistra la ANAF, nu înainte să introducă în câmpurile care se generează codul unic de identificare a contribuabilului (operatorul economic pentru care se transmit declarațiile fiscale), denumirea și adresa contribuabilului. După completarea acestor date și după ce se citește lista de termeni și condiții, se apasă butonul „Obținere formular 150”.

Pe ecran se va afișa formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, iar mai departe trebuie să fie apăsat butonul “Tipărește cererea” pentru a obține un formular pe hârtie. După obținerea formularului 150 („Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”), contribuabilii trebuie să depună la Fisc următoarele documente, potrivit Ordinului ANAF nr. 2.520/2010:

– formularul 150 listat, semnat și ștampilat de contribuabilul pentru care se depun declarațiile fiscale;

– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi copie;

– documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;

– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil, în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

Documentele de mai sus se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea ANAF.

 

Surse: avocatnet.ro, legestart.ro

bannerT